SNAG Póst: AE Conradh um Athchóiriú (Conradh um Liospóin)


Tá Seachatin Na Gaeilge ar siúl 3 – 17 Mártha. Tá suim mór agam sa teanga, agus Smaoineamh mé go scríobh me póst faoi Condadh um Liospóin as Gaeilge. (Tá mo phostaí as Bearla anseo)

Céard é an Conradh um Athchóiriú?
Tógann an Conradh um Athchóiriú cuid mhaith dá bhfuil ann ó Bhunnreacht na hEorpa a chomhaontaíodh in 2004 faoi Uchtaránacht ba hÈireann ar an AE. Is é atá sa Chronradh nua ná sraith leasuithe ar Chronarthaí láithreacha an AE.

Déantar roint ath´ruithe leis ar fheidhmiú institúidí an Aontais (an Chomairle, an Coimisíún agus Parlaimint ne hEorpa) agus curieann sé inniúlachtaí teorannaithe nua ar fáil don Aontas i réimsí áirithe, mar shampla, funneamh, athrú aeráide, turasóireacht, cabhair dhaonnúol agus spórt. Ní dhéanfaidh an Conradh nua athrú bunúsach ar an gcaidreamh idir Ballstáit agus an tAontas.

Go hachomair, is é atá i gceist leis on gConradh:

1. An Chairt um Chearta Bunúsacha a bhunú mar cuid de dhlí an AE. Leagtar amach go soiléir sa Chairt na cearta nac mór d’institúidí an Aontais agus do na Ballstáit a urramú agus dlí an AE á chur i bhfeidhm acu.

2. An tslí ina n-oibríonn an tAontas a shimplí agus cabhrú leis feidhmiú ar shlí níos fearr. Cinnteofar leis nach mbeidh freagracht ar an Eoraip ach amháin as na beartais sin nach féidir iad a chur i bhfeidhm go cuí ag leibhéal náisiúnta.

3. An córas vótála faoina ndéanfar cinntí an AE amch anseo a fheabhsú.

4. Córas cothrom uainíochta a chomhaontú i measc Ballstát maidir le ceapacháin amach anseo do Choimisiún an AE.

5. Ról níos mó a thabhairt do Pharlaimintí Náisiúta chun tionchar a imirt ar reachtaíocht ba hEorpa.

6. Freagracht níos mó a thabhairt do Pharlaimintí na hEorpa, atá tofa go díreach, as reachtaíocht an AE a chomhaontú.

7. Foráil a dhéanamh maidir le gníomaíocht an AE chun dul i ngleic le hathrú aeráide, ar ceann de phríomhdhúsláin dhomhanda an 21ú haois é.

8. Cinnteoireacht a dhéanamh níos éasca maidir leis an gcohmrac in aghaidh na nithe seo a leanas: coirpeacht eagraithe, sceimhlitheorireacht agaus gáinneáil ar mhná agus ar leanaí.

9. Cumas níos mó a thabairt don Aontas coinbhleachtaí a chosc agus a réiteach i gcodnana eile den domhan.

10. Foráil a dhéanamh maidir le hUachtarán lánaimseartha na Comhairle Eorpaí a cheapadh agus maidir le hArdionadaí nua do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála a cheapadh, a mbeidh an fhreaghracht air/uirthi glór níos soiléire a thabairt don Aontas maidir le gnóthaí idirnáisúnta.

11. Ag cinntiú nach bhfuil páirt ag Éirinn i gcomhaonmtas mílta.

Cén fáth go bhfuil tábhact leis an Conradh um Athchóiriú d’Éìrinn?

Mar bhall den Aontas Eorpach le 35 bliana anuas, b’fhearr go mór le hÉirinn go mbeadh an Eoraip ag feidhmiú go héifeachtach ar mhaithe le leas shaoránaight na hEorpa.

Rinné Éire go han-mhaith as athruithe a rineadh ar Chonarthaí an AE romihe seo. Trí na hathriithe sin, ullmhaíodh an bealach i dtreo an Mhargaidh Aonair Eorpaigh agus an euro agus cuireadh go mór le rathúas reatha n hÉireann.

Is ionann an Conradh um Athchóiriú agus an chéad chéim riachtanach eile i bhforbairt an AE. Tá sé ceaptha chun a chumasú don Eoraip freastal ar riachtanais an 21ú haois, go háirith maidir le dúshláin a bhaineann le domhandú

Daingniú
Chun go rachaidh an Conradh um Athchóiriú i bhfeidhm ní mór do gach ceann de 27 bBallstát é a dhaingniú. D’fheadfadh sé gurb í Éire an t-aon tír amaháin ina seolfar reifreann maidir les an gConradh nua.

Vótáil TÁ leis an Conradh um Athchóiriú!

Author: Stephen

Cork born and bred, proud European and Irishman. Involved in many organisations and politics. Also writes for SpirtualityIreland.org and UCC Express.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.